Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6684 3af9 500
Reposted fromJamalus Jamalus viaSenyia Senyia
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viablaxkseoul blaxkseoul
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viaEtien Etien
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viaEtien Etien
2230 ed9a
Reposted fromdrobnostki drobnostki viamisterpeter misterpeter
0850 c7e0 500
Reposted frommisterpeter misterpeter
5269 d364
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamisterpeter misterpeter
4037 6221
Reposted fromkaiee kaiee vianishe1 nishe1
1303 88c1 500
Reposted fromjahmaican jahmaican vianishe1 nishe1
4863 9b45
Reposted fromGIFer GIFer vianishe1 nishe1
7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viaretaliate retaliate
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianishe1 nishe1
8692 5bcb 500
Reposted fromonionrings onionrings vianishe1 nishe1
3589 b657
Reposted fromperseweracje perseweracje viaretaliate retaliate
Reposted from1985 1985 viaretaliate retaliate
3784 b782 500

krabbydon:

gerrycanavan:

understanding art, lesson one

this will never not be funny

Reposted frombluuu bluuu viaretaliate retaliate
5830 cf92 500
the same way as bill does
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie vianishe1 nishe1
7641 d6c9 500
Reposted fromtfu tfu vianishe1 nishe1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl